شرکت الین طرح فناوران هوشمندمقدمه

با توجه به اینکه بهترین روش خنک کنندگی در سیستم های Full Fresh یا Open source در مناطق با رطوبت پایین و خشک استفاده از سیستم سرمایش تبخیری می باشد لذا از این روش در خنک کردن فضا های تجاری و اداری مانند سالن های فروشگاهی، سوله ها، کارگاه ها، ایستگاه های مترو، فرودگاه ها و غیره در ایران که از قابلیت استفاده از این روش برخوردار است استفاده می شود. از نظر ترمودینامیکی سیستم سرمایش تبخیری یک فرآیند آدیاباتیک و آنتالپی ثابت و در نتیجه WB ثابت می باشد بدین منظور می بایست بدنه دستگاه سرمایش تبخیری (ایرواشر/ مه پاش) از حداقل انتقال حرارت برخوردار باشد و ضمناٌ امکان تبخیر کامل آب و اختلاط آن با هوا فراهم گردد. در سیستم های سرمایش تبخیری نیز مانند کلیه سیستم های مکانیکی بازدهی و سطح بهره وری انرژی از لحاظ مصرف برق و آب حائز اهمیت است. در سیستم های فعلی که در برخی خطوط مترو اجرا شده است به دلیل استفاده از سیستم سرمایش تبخیری از نوع ایرواشر (Air Washer) میزان آب و برق مصرفی چشمگیر بوده و بخصوص تامین آب جهت پر کردن حوضچه ای به ظرفیت حدود ۱۰ m3 به سختی امکان پذیر است و مشکلات کمبود آب در کشور و کاهش مصرف برق و فضای مورد نیاز محدود می باشد میتوان با روش FOG SYSTEM صرفه جوئی زیادی ایجاد کرد.

کاتالوگ

سیستم جامع مه پاش

کاتالوگ

سیستم صنعتی مه پاش و مقایسه آن با ایرواشر

طرز کار سیستم مه پاش

سیستم سرمایش تبخیری از نوع مه پاش (FOG) پیشنهادی این شرکت از نوع Atomized یا FOG‌ می باشد که با استفاده از پمپ های فشار قوی در حدود ۶۰-۱۲۰ bar قطرات آب را به صورت مه و با ابعاد حدود ۲۰ mic در هوا تزریق نموده که باعث تبخیر قطرات آب و مخلوط شدن با هوای عبوری به سمت فضاهای مورد تهویه می شود.

سیستم مه پاش – Misting System
روش ﻋﻤﻠﺮد ﻣﻪﺎش ﻓﻮق اﺷﺒﺎع

روش ﻋﻤﻠﺮد سیستم ﻣﻪﺎش ﻓﻮق اﺷﺒﺎع

ﻣﻪﺎش ﺸﻨﻬﺎدی از ﻧﻮع ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﻣﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻪ ﻫﻮای ﻋﺒﻮری از داﺧﻞ ﻫﻮاﺳﺎز را ﺎﻣﻼً از ﺑﺨﺎر آب اﺷﺒﺎع ﺮده و ﺑﺎ ﺗﺒﺨﺮ ﺮدن آب، دﻣﺎی ﻫﻮا را ﺎﻫﺶ ﻣدﻫﺪ. اﻦ ﻣﻪﺎش ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎزلﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺮی ﺧﻮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻤ ﻫﺎی ﺴﺘﻮﻧ و ﺎ ﺣﺠﻤ ﺧﺎص  ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ در ﻣﺤﺪوده ۱۲۰-۶۰ ﺑﺎر و ﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ. اﺳﺮی آب ﺧﺮوﺟ از ﻧﺎزلﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺘ ﺣﺪود ۱۰۰ ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻪ ﻪ ﻗﻄﺮات ﺑﺴﺎر رﺰ آب را ﺗﺸﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﻣرﺳﺪ. ﻧﺎزلﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﻄ اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر ﺟﺮﺎن آب را ﻣدﻫﺪ ﻪ ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ۲۵ ﺑﺎر ﺸﺖ ﻧﺎزل ﺑﺮای ﺑﺎز ﺮدن اورﻓﺲ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻦ ﻣﻌﻨ ﻪ ﻣﺎ ﻫﺎه ﻧﺸﺘ آب را از ﻧﺎزلﻫﺎ ﺣﺘ در ﻫﻨﺎم ﻋﺒﻮر ﺑﺪون دﻟﻞ ﺟﺮﺎن آب ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ. ﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﺪاول اﻦ ﻣﻪﺎش ﻗﺒﻞﺗﺮ از اﻦ در ﻧﺴﺎﺟﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟ اﺧﺮاً در ﻣﺘﺮوﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺮوی ﻣﺎدرﺪ در اﺳﺎﻧﺎ) ﻪ ﺷﺮاﻂ آب و ﻫﻮا آن از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻂ ﻃﺮح ﺧﺎرج، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﺸ ﺗﺒﺨﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺎر ﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد. ﺑﺮای دﺳﺘﺎﺑ ﺑﻪ ﺷﺮاﻂ ﻋﻤﻠﺮدی اﺪه ال در ﻣﻪﺎش ﻓﻮق اﺷﺒﺎع، ﺗﻌﺪاد ﻧﺎزلﻫﺎ ﻃ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ در اﺴﺘﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻋﻠ رغم اﺮواﺷﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻪ از دو ردﻒ (دو ﺑﺎﻧﻪ) ﻧﺎزل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ از ردﻒ و ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﺮد. ﻧﺎزلﻫﺎ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻞ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اورﻓﺲ ﺳﺮاﻣ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ اﻟ دو دﻫﻢ ﻣﻠﻤﺘﺮ (۱ – ۰٫۲) که در ﺸﺖ ﻧﺎزل ﻓﻠﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار دارد ﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن راه ﻧﺎزل ﻣﺮدد و ﺑﻌﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ دو دوره ﺎرﺮد (دو ﺳﺎل) ﻧﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﺾ دارد. اﺻﻮل ﺎر اﻦ ﻣﻪﺎش ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺮواﺷﺮﻫﺎی آدﺎﺑﺎﺗ (ﺑﺪون ﻢ و زﺎدی ﺣﺮارت) ﺑﻮده وﻟ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺪﻦ ﻣﻌﻨ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺟﺰاء و ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺑﺎﺷﺪ.


ادامه مطلب در لینک زیر:

https://elintfh.com/%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B4-misting-system/


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Nathaniel Rhonda وبلاگ شورای دانش آموزی آموزشگاه شهید استکی پزشکي تاسیسات مکانیکی خبرگزاری ورزشی استقلال نیوز فروش محصولات اموزشی Dan گیم.ویدیو. موزیک و غیره .....